Skip to content

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Klampiarstvo Ďurajka, s.r.o.; IČO: 51743221

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti (ďalej len „predávajúci“ alebo zhotoviteľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce:

– z akejkoľvek kúpnej zmluvy a/alebo rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, najmä plechovú strešnú krytinu s príslušenstvom a/alebo iný s tým súvisiaci tovar, v dohodnutej kvalite a množstve a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“);

– z akejkoľvek zmluvy o dielo a/alebo rámcovej zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, spočívajúce najmä v dodaní tovaru a montáži plechovej strešnej krytiny a/alebo iných úkonov s tým spojených a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu diela (ďalej len „zmluva o dielo“); (objednávateľ sa
ďalej v texte týchto VOP označuje aj ako „kupujúci“);

– z akejkoľvek zmluvy o obchodnej spolupráci a/alebo rámcovej zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa kupujúci zaväzuje vo vlastnom mene vyvíjať činnosť smerujúcu k následnému predaju tovaru kúpeného u predávajúceho tretím osobám, na základe čoho je predávajúci oprávnený poskytnúť kupujúcemu obchodný rabat zo svojich cien určených pre konečného zákazníka (ďalej len „zmluva o obchodnej spolupráci“).

2. Kúpna zmluva a/alebo zmluva o dielo a/alebo zmluva o obchodnej spolupráci spolu s VOP sa ďalej označuje len ako „Zmluva“. VOP sú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy o obchodnej spolupráci alebo kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo. Ak by niektoré ustanovenia VOP boli v rozpore s ustanoveniami kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo zmluvy o obchodnej spolupráci, platia stanovenia zmluvy, ktorej sú VOP prílohou. Na účely týchto VOP sa kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo rozumie aj cenová ponuka a/alebo objednávka na dodanie tovaru a/alebo na vykonanie diela, vystavená a/alebo podpísaná predávajúcim, ako aj podpísaná kupujúcim alebo kupujúcim poverenou osobou.

 

3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť VOP spôsobom uvedeným v tomto bode článku VOP, s čím kupujúci vopred súhlasí. Predávajúci je
povinný o zmene VOP kupujúceho informovať, a to: (i) písomne na aktuálne sídlo a/alebo miesto podnikania kupujúceho alebo (ii) e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví Zmluvy a/alebo na e-mailovú adresu,prostredníctvom ktorej strany predtým komunikovali. Kupujúci je oprávnený
v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o zmene VOP oznámiť písomne predávajúcemu, že so zmenou VOP, resp. s novými VOP nesúhlasí, v takom
prípade sa na jeho vzťahy s predávajúcim naďalej vzťahujú pôvodné VOP. Ak kupujúci neoznámi písomne predávajúcemu svoj nesúhlas s novým znením
VOP, stávajú sa tieto pre obe strany záväzné uplynutím 14-teho dňa od doručenia správy, ktorou bola zmena VOP kupujúcemu predávajúcim
oznámená. Kupujúci sa zaväzuje, že ak sa zmenené VOP stanú uvedeným postupom pre neho záväzné, bude tieto v celom rozsahu rešpektovať a plniť
povinnosti, ktoré z nich vyplývajú. Obe strany súhlasia, že uvedeným spôsobom zmeny VOP zostáva zachovaná písomná forma tak pôvodných,
ako aj nových VOP, vrátane tých dojednaní, pre ktorých platnosť zákon predpisuje písomnú formu. Ak kupujúci nesúhlaasí s predávajúcim navrhnutou
zmenou VOP, je predávajúci z tohto dôvodu oprávnený od dotknutej Zmluvy odstúpiť.

čl. I Podmienky dodania a prevzatia tovaru


1. Ak sa tovar dodáva v priestoroch predávajúceho, je kupujúci oprávnený si tento prevziať v dohodnutom dodacom termíne, a to počas otváracích hodín, platných u predávajúceho.

2.Ak je tovar dodávaný predávajúcim na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie tovaru, najmä zabezpečiť vhodnú prístupovú cestu, personál a zariadenie potrebné na zloženie tovaru v určenom mieste, zabezpečiť vhodné miesto na vyloženie tovaru, zabezpečiť prevzatie tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru. Ak je tovar dodávaný priamo kupujúcemu alebo na kupujúcim určené miesto a kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar v dohodnutom (kupujúcim
požadovanom) mieste a čase neprevezme, ani nezabezpečí jeho prevzatie do 30 minút od pristavenia vozidla predávajúceho do miesta určenia, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu stojné v sume 5 € za každých aj začatých 15 minút. V prípade, že kupujúci alebo osoba, ktorej je tovar určený, tovar od predávajúceho v dohodnutom (kupujúcim určenom) mieste a čase neprevezme alebo nezabezpečí jeho prevzatie ani do 2 hodín od pristavenia vozidla predávajúceho v mieste určenia, predávajúci tovar privezie do svojich
priestorov a na náklady kupujúceho zašle tovar prostredníctvom tretej osoby alebo po dohode s kupujúcim privezie tovar na miesto určené kupujúcim v inom dohodnutom termíne. Náklady na prvú, ako aj každú ďalšiu zmarenú a/alebo náhradnú dopravu (zaslanie tovaru) znáša v uvedených prípadoch vždy kupujúci. Strany sa dohodli, že v prípade nemožnosti dodania tovaru podľa tohto bodu VOP je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu paušálnu
náhradu nákladov súvisiacich s prvou (zmarenou) dodávkou tovaru, ktorej výšku si strany dohodli na sumu 100 EUR plus náklady na náhradnú prepravu.

3.Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak kupujúci v prvom určenom termíne na dodanie tovaru neodoberie objednaný tovar v dohodnutom množstve, predávajúci má právo voči kupujúcemu na vyúčtovanie skladného vo výške 5% z dohodnutej kúpnej ceny neodobratého tovaru bez DPH za každých aj začatých 14 dní. V prípade, že k odobratiu tovaru nedôjde ani v lehote 30 dní odo dňa prvého určeného termínu dodania, z dôvodov za ktoré predávajúci nezodpovedá, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 80 % kúpnej ceny objednaného a nedodaného alebo neprevzatého tovaru bez DPH. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho od Zmluvy odstúpiť a následne tovar ponúknuť tretej osobe
alebo tovar zošrotovať na náklady kupujúceho. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť s DPH s akoukoľvek zmluvnou pokutou, ako aj s nárokom na náhradu škody, s čím obe stany bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú svojimi nižšie uvedenými podpismi. Prostriedky získané za šrotovanie je predávajúci oprávnený
použiť na úhradu akýchkoľvek nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy a/alebo VOP, spojených najmä so skladovaním a/alebo odvozom tovaru na šrotovisko a pod.

4. Ak sa preprava tovaru uskutočňuje vozidlom kupujúceho alebo vozidlom, ktoré obstará kupujúci, je kupujúci povinný zabezpečiť vozidlo na tento účel vhodné. Vhodným vozidlom sa pritom rozumie vozidlo, na ktoré je možné tovar naložiť z boku vysokozdvižným vozíkom a ktorého rozmery ložnej plochy sú adekvátne rozmerom objednaného tovaru tak, aby bola pri preprave tovaru minimalizovaná pravdepodobnosť jeho poškodenia. V prípade takejto prepravy tovaru predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vzniknú pri preprave a vykládke tovaru. Ak kupujúci zabezpečí vozidlo, na ktoré nie je možné nakladať tovar vysokozdvižným vozíkom ale ručne, predávajúci nie je povinný vyčleniť pracovníkov na
ručnú nakládku tovaru a ani nezodpovedá za poškodenie tovaru pri nakládke tovaru. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu pracovníkov na ručnú nakládku tovaru za poplatok v sume 10 EUR za každých aj začatých 100 m2 naloženého tovaru.

5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku tovaru iba v prípade zjavných vád tovaru, spočívajúcich vo viditeľnom poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný vyznačiť na dodacom liste, inak jeho práva zo zjavných vád zanikajú a má sa za to, že tovar bol dodaný bez zjavných vád. Strany sa výslovne dohodli, že aj keď predávajúci písomným záručným listom poskytne záruku na dodávaný tovar, vady tovaru sa delia na:

a)množstevné vady – vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru a vyznačiť na dodacom liste resp. na inej listine potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak jeho nároky
z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve;

b) viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru a vyznačiť na dodacom liste resp. na inej listine potvrdzujúcej dodanie tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne a bez vád;

c) vady zistiteľné pri rozbalení tovaru – kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať, používať ho alebo ho zabudovávať, inak jeho nároky z vád zanikajú. Toto dojednanie platí najmä pre tovar, ktorý má byť pri jeho použití zabudovaný;

d) vady zistiteľné používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený písomne uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 kalendárnych dní ako tieto vady kupujúci zistil; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú (ďalej aj „skryté vady“).

6. Strany sa dohodli, že o prevzatí tovaru bude vyhotovený samostatný dodací list. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list nebol vyhotovený, kupujúci, resp. ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň ako dodací list.

7.Hmotnosť tovaru určená na váhach predávajúceho je záväzná pre obidve strany.

8.Prípadné omeškanie s dodaním tovaru je kupujúci povinný vyznačiť písomne na dodacom liste, inak nie je oprávnený sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru.

9. Ak nie je stranami písomne alebo elektronicky (e-mailom alebo faxom) dohodnuté niečo iné, platí, že záväzok predávajúceho je obmedzený iba na dodanie tovaru, bez akýchkoľvek prác. Pokiaľ predávajúci v súvislosti s tovarom vykonáva pre kupujúceho aj akékoľvek práce, tieto netvoria súčasť kúpnej ceny, ale sú vždy spoplatnené samostatne podľa cenníka
predávajúceho, platného v čase objednania prác kupujúceho u predávajúceho. V prípade pochybností platí, že uvedené ceny prác sú bez DPH.

10. Ak kupujúci zruší objednávku pred dodaním objednaného tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny objednaného a nedodaného alebo neprevzatého tovaru bez DPH, najmenej však v sume 100 €.

11.Predávajúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar od predávajúceho riadne a včas;

b) poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť (najmä personál a zariadenie) na prevzatie tovaru od predávajúceho v mieste dodania. Ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z predchádzajúcej vety tohto bodu VOP, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny objednaného a nedodaného alebo neprevzatého tovaru bez DPH, najmenej však v sume 100 €. Právo predávajúceho na odstúpenie od Zmluvy a/alebo VOP pre porušenie ktorejkoľvek povinnosti kupujúceho
vyplývajúcej z tohto bodu VOP, nie je uplatnením zmluvnej pokuty zo strany predávajúceho dotknuté. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať prípadnú akúkoľvek zálohu prijatú od kupujúceho so svojím akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim to Zmluvy a VOP, najmä nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo na náhradu škody.

čl. II Fakturačné a platobné podmienky

 1. Nedostatky faktúry ako daňového dokladu ani vrátenie faktúry späť predávajúcemu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ je z faktúry zrejmá špecifikácia tovaru, jeho cena a identifikácia kupujúceho. V prípade pochybností o výške dohodnutej kúpnej ceny a/alebo ceny diela a/alebo inej odmeny predávajúceho vyplývajúcej zo Zmluvy platí, že stranami dohodnutá, v objednávke a/alebo cenovej alebo vo faktúre uvedená cena je cenou bez DPH, ku ktorej predávajúci pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy. 
 2. Akákoľvek reklamácia vád tovaru a nároky z nich vyplývajúce, okrem odmietnutia celej dodávky tovaru ihneď pri jej dodaní z dôvodu viditeľných vád tovaru, nemajú vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť celú cenu tovaru s DPH (platí to podporne aj na cenu diela s DPH a inú odmenu s DPH predávajúceho). Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, je kupujúci povinný zaplatiť cenu s DPH celej dodávky a/alebo poskytnutej služby, a to aj v prípade reklamácie.
 3. Cena a/alebo odmena predávajúceho sa dojednáva pri každej kúpnej zmluve a/alebo zmluve o dielo a/alebo zmluve o obchodnej spolupráci samostatne. Ak neexistuje písomný alebo elektronický (e-mailom alebo faxom) doklad o tom, v akej výške si strany dohodli pri konkrétnej kúpnej zmluve alebo zmluve o dielo alebo zmluve o obchodnej spolupráci cenu a/alebo odmenu, platí stranami dohodnutá fikcia, že táto cena sa rovná cene, ktorá vyplýva z predmetu objednaného plnenia kupujúcim z cenníka predávajúceho platného v čase dodania tovaru kupujúcemu alebo v čase vykonania diela a pod. Za správnosť výpočtu kúpnej ceny zodpovedá predávajúci len vo vzťahu k podkladom pre výpočet, ktoré mu odovzdal kupujúci. Za správnosť podkladov pre výpočet kúpnej ceny a jeho zhodu so skutočným stavom zodpovedá kupujúci.
 4. Ak sa strany písomne nedohodnú inak, ku kúpnej cene budú pripočítané náklady na balenie tovaru, náklady na vyloženie tovaru zo skladu predávajúceho a ak sa tovar bude prepravovať tak aj náklady na prepravu tovaru kupujúcemu alebo na ním určené miesto, vrátane nákladov súvisiacich so zdržaním sa dopravného prostriedku pri vykládke tovaru, pokiaľ nie je v Zmluve a/alebo v týchto VOP uvedené inak.
 5. V prípade odberu vratných obalov – paliet bude kupujúcemu ku kúpnej cene fakturovaná aj hodnota (cena s DPH) paliet podľa príslušného typu palety, pričom cena palety je uvedená v cenníku predávajúceho platného v čase dodania tovaru kupujúcemu. Na cenu palety sa nevzťahujú žiadne rabaty. Ak kupujúci palety v stave, v akom ich od predávajúceho prevzal, vráti na ktorúkoľvek prevádzku predávajúceho do 90 dní od ich prevzatia od predávajúceho, vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie 100% z ceny paliet s DPH, čo predávajúci uskutoční vyhotovením daňového dobropisu.
  Predávajúci nie je povinný zabezpečiť odvoz vratných paliet z miesta dodania. Toto ustanovenie sa uplatní len v prípade, ak sa tovar dodáva kupujúcemu na paletách (najmä strešná krytina, trapézový plech T-05 a pod.). Cena s DPH sa považuje za uhradenú predávajúcemu pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet predávajúceho uvedený v Zmluve alebo na bankový účet oznámený predávajúcim kupujúcemu.

čl. III Povinnosti kupujúceho
1. Kupujúci je najmä povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu cenu a/alebo odmenu s DPH (najmä kúpnu cenu tovaru s DPH, cenu vykonaného diela s DPH a pod.).

2.Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného záväzku alebo jeho časti voči predávajúcemu vyplývajúceho zo Zmluvy a/alebo týchto VOP o viac ako 30 dní, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výše 0,2 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, a to aj spätne od prvého dňa omeškania.

3.Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením peňažného záväzku voči predávajúcemu o viac ako 90 dní, je povinný počnúc 91. dňom zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu podľa bodu 2. tohto článku VOP zvýšenú o 0,1 % denne.

4.V prípade, že kupujúci je v omeškaní so zaplatením peňažného záväzku ako aj akéhokoľvek iného svojho záväzku voči predávajúcemu, nie je predávajúci povinný kupujúcemu dodať objednaný tovar, poskytnúť práce, ani akceptovať žiadnu inú objednávku kupujúceho a/alebo je predávajúci v ďalšom obchodnom styku oprávnený požadovať od kupujúceho platbu
vopred. Takýmto konaním predávajúci neporušuje žiadne svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP.

5. Tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho, a to až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov kupujúceho, ktoré sa k danému tovaru vzťahujú, vrátane súvisiacich platieb (najmä prepravné, DPH). Kupujúci je však povinný sa o tovar starať, ako keby bol jeho vlastníkom, najmä je povinný predchádzať vzniku resp. šíreniu škôd, ktoré vznikli na tovare alebo v
súvislosti s tovarom. Uvedený bod sa podporne použije aj na dielo, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

6.V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku alebo jeho časti voči predávajúcemu sa štrnástym dňom omeškania kupujúceho stávajú automaticky splatnými aj všetky ostatné záväzky kupujúceho voči predávajúcemu (cross default).V prípade omeškania kupujúceho so splnením akejkoľvek povinnosti je predávajúci oprávnený jednostranne zmeniť splatnosť záväzku alebo jeho časti kupujúceho vzniknutého na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou tak, že tento vyhlási za splatný. Splatnými sa stávajú aj tie záväzky, ktorých sa porušenie povinnosti netýka, aj záväzky, ktorých splatnosť mala podľa
Zmluvy alebo dohody strán nastať neskôr, ako aj záväzky, ktorých splnenie je inak viazané na splnenie podmienky.

7. Všetky pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu sa vždy stávajú splatnými (aj v  prípade, že ich splatnosť mala nastať neskôr alebo bola viazaná na splnenie podmienky):
a) dňom podania návrhu na konkurz alebo reštrukturalizáciu na majetok kupujúceho,
b) dňom, kedy si predávajúci alebo tretia osoba uplatní voči kupujúcemu akékoľvek právo na súde,
c) dňom, kedy začne voči kupujúcemu akékoľvek exekučné konanie,
d) dňom, kedy dôjde k prijatiu rozhodnutia, ktoré ma za následok zmenu spoločníkov (akcionárov) kupujúceho v rozsahu viac ako 49 % základného imania kupujúceho; nie však skôr ako dňom dodania tovaru alebo poskytnutia služby alebo prvým dňom omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru.

čl. IV Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa Zmluvy. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že podmienkam starostlivosti a skladovania tovaru, ktoré sú upravené v týchto VOP porozumel a v prípade porušenia týchto podmienok berie na vedomie, že si nebude môcť uplatniť žiadne nároky z vád tovaru. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar, záruku poskytne vyhlásením o trvaní záručnej doby v samostatnom záručnom liste. Ak predávajúci neodovzdá kupujúcemu spolu s tovarom záručný list, platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu na tovar záruku. Záruka, ak je poskytnutá, sa vzťahuje len na skryté vady. Predávajúci môže ustanovenia o záruke, vadách tovaru a uplatnení vád bližšie jednostranne upraviť v záručnom liste, pričom kupujúci berie na vedomie, že takýto záručný list, je pre kupujúceho záväzný a jeho ustanovenia majú prednosť pred
  ustanoveniami tejto Zmluvy.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť si zodpovednosť za vady tovaru u predávajúceho písomne, s uvedením dôvodu, množstva, druhu tovaru, čísla dodacieho listu a čísla faktúry. Po uplatnení zodpovednosti za vady je kupujúci povinný vadný tovar uskladniť oddelene od ostatného tovaru a nepoužívať ho najmä k ďalšiemu spracovaniu resp. k predaju, a to až do vyriešenia nárokov a práv kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru. O spôsobe a mieste vybavenia uplatnenej zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim, rozhoduje vždy predávajúci.

  4. Bez ohľadu na ustanovenia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o obchodnej spolupráci, inej dohody medzi stranami a záručného listu, záruka resp. zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje najmä na:

  · vady spôsobené nevhodnou manipuláciou, použitím alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou;  rovnomernú zmenu farebného odtieňa, vyblednutie farby povlaku, zmeny farby povlaku, zmeny lesku povlaku; · odchýlky farebného odtieňa u výrobkov, ktoré neboli vyrobené zo zvitku z jednej šarže náterovej hmoty v jednej výrobnej dávke; · výrobky, ktoré boli v kontakte so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemickými prostriedkami, prvkami vyrobenými z medi a kvapalinami vytekajúcimi z medených rúr ako aj poškodenia, ktoré sú výsledkom vyššej moci;
  · výrobky inštalované vo vysoko korozívnom alebo inom ovzduší so silným  hemickým pôsobením (napr. v ovzduší s vysokým obsahom solí, v trvalom kontakte s vodou, cementom a betónom, s žieravinami, dymom, popolom, zvieracími výkalmi), ktoré môžu mať vplyv na povrch materiálu;
  · plechový materiál nesmie byť v priamom kontakte s výrobkami na báze silikátov alebo s cementovými výrobkami;
  · poškodenia zapríčinené pri kontakte s čerstvou zeminou a cementom; · korózie na rezných a strižných hranách a dodatočne vytvorených otvoroch, ktoré neboli náležite ošetrené ochranným náterom a vady spôsobené rezaním plechu nástrojmi spôsobujúcimi termický efekt;
  · korózie na poškriabaných miestach, vzniknutých pri montáži neodstránením kovových pilín prenášaných obuvou;
  · korózie vytvorené na miestach netesnosti skrutkových spojov;
  · korózie škrabancov, ktoré neboli včas a dostatočne ošetrené;
  · korózie na spodnej strane plechov s organickými povlakmi;
  · poškodenie povlaku zapríčinené poveternostnými podmienkami alebo prírodnými úkazmi (zemetrasenia, požiare, povodne, krupobitie, prudké lejaky, veterné smršte a pod.), vandalizmom, vojnami, nepokojmi a teroristickými činmi;
  · poškodenie, korózie a odlupovanie povlaku vyplývajúce z nesprávneho skladovania plechov;
  · korózie vytvorené skorodovaním triesok vzniknutých pri vŕtaní, strihaní, neodstránením kovových úlomkov a iných zvyškov;
  · chyby spôsobené nazhromaždením nečistôt a rôznych predmetov, ktoré sa neodstránili pri pravidelnej ročnej údržbe;
  · vady tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho včas, teda v lehotách uvedených v článku IV, v bode 6. týchto VOP a riadne;
  · akékoľvek korózie pozinkovaných a aluzinkových plechov.

5.Bez ohľadu na ustanovenia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o obchodnej spolupráci, inej dohody medzi stranami a záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nevhodnou manipuláciou,
použitím alebo skladovaním tovaru kupujúcim alebo treťou osobou.

6.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť vady predávajúcemu v lehotách uvedených v článku I, v bode 7. týchto VOP, inak nároky z vád tovaru kupujúcemu zanikajú.

7.Pokiaľ predávajúci uzná kupujúcemu nároky z vadého plnenia v rámci zodpovednosti za vady, vymení vadný tovar za bezvadný alebo nahradí náklady na renováciu reklamovaného tovaru; právo výberu z uvedených možností prináleží výlučne predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v rámci konania o posudzovaní a vybavovaní zodpovednosti za vady.

8. Škody nezavinené predávajúcim, ktoré vzniknú pri nakládke a/alebo vykládke tovaru sa považujú za škody spôsobené kupujúcim.

9. Strany sa v zmysle § 379 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb) z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia
povinnosti predávajúceho, je obmedzená do výšky 50 % ceny bez DPH objednaného tovaru z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný následok akejkoľvek škodnej udalosti.

10.V prípade, ak je hodnota vád tovaru sporná, ak je tovar vrátený použitý alebo nepoužitý predávajúcemu, ako aj v prípade, že záväzok kupujúceho bude splnený inak ako v peniazoch, určí hodnotu nepeňažného plnenia pre obe strany záväzne znalec, určený na tento účel predávajúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vád tovaru, najmä je povinný umožniť predávajúcemu prístup k tovaru pokiaľ už bol tovar zabudovaný, zabezpečiť predávajúcemu potrebný
priestor na odstránenie vád a pod.. V prípade, že kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť, predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vzniknú v dôsledku neodstránenia vád. V prípade, ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre odstránenie vád, považuje sa povinnosť predávajúceho odstrániť vady za splnenú, uplynutím tretieho dňa od doručenia výzvy predávajúceho kupujúcemu na poskytnutie súčinnosti, ak kupujúci neposkytne súčinnosť predávajúcemu ani v tejto lehote. Po uplynutí lehoty podľa tohto bodu VOP nie je
predávajúci povinný vady odstrániť a rovnako kupujúci nie je oprávnený domáhať sa náhrady nákladov na odstránenie vád, ktoré si dal kupujúci odstrániť u inej osoby.

11.V prípade, že kupujúci kupuje krytinu alebo hladký plech a výrobky vyrobené z plechu označené ako „Nezhodná výroba“, nevzťahuje sa na takéto výrobky okrem závad uvedených v tomto článku VOP ani záruka na: o praskanie a odlupovanie farebnej povrchovej úpravy, o vady výrobku zrejmé pri jeho kúpe, o nerovnomerná zmena farebného odtieňa, vyblednutie farby povlaku, zmeny farby povlaku, zmeny lesku povlaku.

Podmienky starostlivosti a skladovania tovaru:

 1. Tovar je potrebné skladovať v suchom a vetranom sklade bez priameho slnka (možnosť zaparenia plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmie sa skladovať v hrane (na sebe) dlhšie ako 30 dní od dátumu vyrobenia, inak vzniká nebezpečenstvo skondenzovania vzdušnej vlhkosti a tvorby bielej korózie. V prípade skladovania viac ako 30 dní od dátumu vyrobenia, je potrebné preložiť jednotlivé panely tenkými drevenými lištami a podložiť na jednej strane tak, aby mohol vytiecť vzniknutý kondenz. Ak kupujúci tovar neprevezme do troch dní od dohodnutého termínu dodania,
  predávajúci nie je povinný tieto opatrenia vykonávať, resp. preverovať a nenesie ani zodpovednosť za akúkoľvek škodu tým spôsobenú.
 2. Krátkodobo môže byť tovar skladovaný aj na otvorenom priestranstve, avšak palety s krytinou musia byť chránené pred priamym slnečným žiarením nepriesvitnou plachtou prepúšťajúcou vzduch, s voľnými koncami. Materiál nesmie zmoknúť a musí byť chránený pred vniknutím vody do hrany materiálu. V prípade vniknutia vody do hrany materiálu je bezpodmienečne nutné jednotlivé panely porozkladať a nechať vysušiť.
  POZOR!!! Plech skladovaný na otvorenom priestranstve je veľmi náchylný na podfúknutie vetrom.
 3. Trapézové profily a hladké plechy vyrobené s pozinkovanou alebo aluzinkovou povrchovou úpravou nesmú byť skladované v hrane alebo vo zvitku viac ako tri dni od dátumu výroby. Profily je treba do troch dní namontovať alebo preložiť jednotlivé panely tenkými drevenými lištami tak, aby mohol medzi nimi voľne prúdiť vzduch. Ak kupujúci výrobky neprevezme do troch dní od dohodnutého dodacieho termínu, predávajúci nie je povinný tieto opatrenia vykonávať, resp. preverovať a nenesie ani
  zodpovednosť za akúkoľvek škodu tým spôsobenú.
 4. Skladovanie a prepravovanie polykarbonátových vlnitých presvetľovacích platní je možné len v tieni na podložke, prikryté nepriesvitnou plachtou. Môžu byť nakopené max. do výšky 50 cm, chránené pred horúčavou, slnečným žiarením a vlhkom. Teplota medzi nakopenými platňami musí byť menšia ako 60 stupňov. Pri zabudovaní do stavby musia byť konštrukcie prevzdušnené. Presvetľovacie platne nie je dovolené podkladať ani natierať, ani montovať na tmavé strechy, slúžia ako presvetlenie.
 5. Sklolaminátové trapézové dosky sa skladujú a montujú podľa samostatného návodu
 6. Pri snehových zachytávačoch predávajúci neodporúča ich použitie v pásme vyššom ako je I. a II. snehové pásmo. Ak predloha pre výpočet cenovej ponuky neobsahuje prílohu na výpočet množstva a rozmiestnenia snehových zachytávačov s uvedením snehovej oblasti, v ktorej je stavba situovaná, potom sa postupuje podľa štandardov pre I. a II. pásmo a predávajúci neručí za škody na tovare a majetku, ktoré budú zapríčinené nedostatočným alebo zlým technickým riešením.
 7. Vysvetlenie príčin vzniku tzv. zaparenia plechu: Zinok v okolitej bežnej atmosfére reaguje s kyslíkom a vlhkosťou zo vzduchu a tvoria sa zmesné hydroxidy zinku, ktoré reagujú s oxidom uhličitým za tvorby pomerne nerozpustnej zinkovej patiny: hydratovaný uhličitan zinku. Táto patina spomaľuje rozpúšťanie zinku a teda poskytuje koróznu ochranu oceľovým materiálom na určitý čas v závislosti od aplikovanej hrúbky zinkového povlaku, agresivity okolitej atmosféry, doby ovlhčenia, striedania teplôt,  vystavení pozinkovaných materiálov účinkom vody a vlhkosti bez prístupu a cirkulácie vzduchu v tesných priestoroch sa však rýchlosť korózie zinku podstatne zvyšuje a výrazne  ovplyvňuje rozpúšťanie zinku v danom mieste styku. Prejav korózie sa zriedka vyskytne súvisle na celom povrchu v rovnakom rozsahu, pretože začína
  lokálne a rozširuje sa postupne od ohniska korózie do priľahlých smerov v závislosti od topografických parametrov, spôsobu a orientácie uloženia, rozloženia vody, umiestnenia dotykových častí atď. Všetky tieto skutočnosti uvedené pre zinok a zinkové povlaky platia aj pre lakoplastovaný plech, u ktorého organické povlaky zvyšujú koróznu odolnosť voči poveternosti a dodávajú estetický vzhľad. Organický povlak samotný nereaguje s bežnými zložkami prostredia, avšak v podmienkach tesného uloženia lakoplastovaných profilov bez cirkulácie vzduchu voda a vlhkosť preniká cez póry povlaku, čím sa dostáv  k pozinkovanému substrátu a spôsobuje
  spomínanú bielu hrdzu. Tá podľa podmienok skladovania ďalej narastá, objem tvoriacich sa chemických zlúčenín rastie v závislosti od okolitých poveternostných podmienok a spôsobuje „napuchnutie“ organického povlaku najprv vo forme malých pľuzgierikov, ktoré postupne rastú a zlievajú sa do súvislých plôch. Organický povlak tak stráca kontakt a priľnavosť k pozinkovanému substrátu, čím dochádza k jeho odlupovaniu. Navyše biela hrdza je hygroskopická a viaže na seba vlhkosť z okolitého ovzdušia, čím sa proces jej tvorby stáva takmer nepretržitým a rýchlym. Aj keď sú materiály s organickými povlakmi známe výbornou odolnosťou voči poveternostným
  vplyvom, neznamená to, že sú nezničiteľné. K takejto korózii lakoplastovaného plechu môže dôjsť len v tom prípade, ak je plech, profil naskladaný jeden na druhý a vystavený nechránený okolitému prostrediu, resp. je zatečený a prikrytý neprievzdušnou fóliou. Uvedené predstavuje typickú chybu nevhodného skladovania. Dĺžku tohto času je ťažké definovať, pretože závisí od mnohých parametrov (ročné obdobie, teplota prostredia, striedanie teplôt, intenzita a dĺžka ovlhčenia, objem zatečenia, sklon a spôsob umiestnenia materiálu, chemická agresivita okolia, možnosť schnutia atď.). Účinnosť protikoróznej ochrany u pozinkovaných a lakoplastovaných plechov teda zásadne závisí od počiatočného spôsobu narábania s materiálom. Ak
  materiál nie je exponovaný a vystavený okolitým poveternostným podmienkam tak, aby sa na povrchu zinku za prítomnosti vzdušnej vlhkosti a vzduchu mohla vytvoriť zinková patina, potom zinkové povlaky strácajú svoju protikoróznu funkciu.
 8. V prípade vzniku korózie z dôvodov uvedených v bode 7. tohto článku VOP, sa na predmetnú koróziu nevzťahuje záruka ani zákonná zodpovednosť predávajúceho za vady.
 9. Strešná fólia je citlivá na denné svetlo, pri ktorom nastáva degradácia polymérov aplikovaných pri výrobe. Preto vonkajšie pokrytie strechy musí byť nepriepustné, vyčnievajúce časti fólie sa musia zastavať, aby sa zamedzilo prieniku denného svetla. Namontovanie tzv. vrabčiakov, taktiež zamedzíprieniku svetla. Okolo všetkých prechodov (strešné okná, komíny, ventilačné otvory) je treba vhodným spôsobom vyhnúť a z vnútra ihneď zastavať (tepelná izolácia, parotesná izolácia) a zamedziť prístup svetla zo spodnej časti (pri neobývaných a nezatepľovaných podkroviach). Strešné fólie je potrebné rozbaľovať hlavičkou nahor a ukladať rovnobežne do odkvapu, zľahka naťahovať. Zamedziť kontaktu fólie s chemickými látkami (napr. olej,
  impregnat a pod.).

čl. VI Ukončenie Zmluvy

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva, okrem ďalších prípadov uvedených v Zmluve, zaniká:
  a) písomnou dohodou zmluvných strán;
  b) písomnou výpoveďou, a to bez uvedenia dôvodov, uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Toto ustanovenie sa uplatní len vo vzťahu k zmluve o obchodnej spolupráci;
 2. c) jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť, ako aj v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva;
 3. d) splnením zmluvných povinností. Toto ustanovenie sa uplatní výlučne vo vzťahu ku kúpnej zmluve a zmluve o dielo.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa budú považovať najmä nasledovné prípady:
  – ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením akéhokoľvek peňažného plnenia a/alebo jej časti voči predávajúcemu o viac ako 14 dní,
  – ak je predávajúci opakovane (2x) v omeškaní s dodaním tovaru kupujúcemu o viac ako 14 dní,
  – ak kupujúci opakovane (2x) uplatní neoprávnenú reklamáciu v rámci uplatnenej zodpovednosti za vady.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo zmluvy o dielo a/alebo od zmluvy o obchodnej spolupráci, v prípadoch uvedených v kúpnej zmluve, zmluve o dielo, zmluve o obchodnej spolupráci, v týchto VOP a v Obchodnom zákonníku, vždy však v prípade, ak je kupujúci o viac ako 14 dní v omeškaní s plnením akéhokoľvek záväzku a/alebo jeho časti voči predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo ako aj od zmluvy o obchodnej spolupráci odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, ale kedykoľvek počas trvania porušenia povinnosti, ktoré je
  dôvodom na odstúpenie.
 6. Odstúpenie od Zmluvy môže predávajúci vykonať doručením písomného alebo e-mailového odstúpenia alebo ústnym vyhlásením.
 7. Okamihom doručenia odstúpenia kupujúcemu, je predávajúci oprávnený prevziať akýkoľvek ním dodaný a nezaplatený tovar späť do svojej dispozície a voľne s ním nakladať, a to bez ohľadu na to, kde sa takýto tovar nachádza, ibaže by kupujúci predávajúcemu hodnoverným listinným dôkazom preukázal, že nie je vlastníkom tovaru.
 8. Rovnako ako v bode 5. tohto článku VOP je predávajúci oprávnený aj bez odstúpenia od Zmluvy ním dodaný a nezaplatený tovar prevziať do svojej dispozície, a to až do doby riadneho splnenia akýchkoľvek záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy. Strany si takýto spôsob zabezpečenia dohodli ako osobitný druh výkonu zádržného práva predávajúcim, a to aj v prípade, ak sa tovar nenachádza priamo u predávajúceho.
 9. Kupujúci je povinný v prípadoch uvedených v predchádzajúcich dvoch bodoch poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
 10. Ak sa v Zmluve upravuje právo odstúpenia predávajúceho od Zmluvy, myslí sa tým zároveň aj možnosť odstúpiť od jednotlivej zmluvy, ktorá môže vzniknúť na základe Zmluvy /to platí najmä v prípade ak má Zmluva rámcový charakter/. V prípade odstúpenia od jednotlivej zmluvy, ktorá môže vzniknúť na základe Zmluvy, zaniká len jednotlivá zmluva, od ktorej strana odstúpi.

Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté ostatné právne vzťahy zabezpečujúce splnenie záväzkov kupujúceho zo Zmluvy, nárok predávajúceho na zaplatenie peňažných nárokov (napr. kúpnej ceny s DPH, ceny diela s DPH, inej odmeny s DPH), vrátane príslušenstva a zmluvných pokút, náhrada škody, akékoľvek zabezpečenia pohľadávok predávajúceho vyplývajúce zo Zmluvy, dohoda o doručovaní, voľba práva, voľba súdu a riešenie sporov.


čl. VII Informácie o alternatívnom riešení sporov
1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

2.Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnenéprávnické osoby v zmysle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativneriesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

3.Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci.

4.Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v zmysle ust. §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, t.j. v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže
podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.ho
me2.show&lng=SK

5.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho
so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

čl. VIII Záverečné ustanovenia
1. Termínom „článok“ sa rozumejú časti VOP, označené rímskymi číslicami. Termínom „bod“ alebo „odsek“ sa rozumejú časti článkov, označené arabskými číslicami. Termínom „elektronicky“ sa rozumie faxovou správou alebo e-mailovou správou, doručenou v zmysle Zmluvy a/alebo VOP jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

 1. Osoba, podpisujúca Zmluvu za kupujúceho predávajúcemu vyhlasuje, že je oprávnená kupujúceho bez obmedzenia zastupovať a konať v mene kupujúceho a že pre platnosť Zmluvy sa okrem jej podpisu nevyžaduje žiadny iný právny úkon ani splnenie inej skutočnosti. Zmluvné strany si výslovne dohodli nevyvrátiteľnú právnu fikciu, že akýkoľvek úkon, vykonaný osobou zamestnanou u kupujúceho, vystupujúcou v mene  kupujúceho alebo zdržiavajúcou sa v prevádzke alebo sídle kupujúceho sa považuje za úkon vykonaný osobou, ktorá je oprávnená bez obmedzenia konať v mene kupujúceho a tohto bez obmedzenia zaväzovať, a to minimálne v rovnakom rozsahu aký je v Obchodnom zákonníku uvedený ako rozsah prokúry.
 2. Fikcia uvedená v bode 2. tohto článku VOP platí aj vo vzťahu k objednávaniu tovaru u predávajúceho prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu, písomnej alebo osobnej objednávky ako aj vo vzťahu prevzatiu tovaru. Fikcia  uvedená v bode 2. a 3. tohto článku VOP neplatí v prípade, že kupujúci do 3 pracovných dní od vykonania úkonu osobou podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP oznámi písomne predávajúcemu, že úkon tam uvedený nebol vykonaný osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho. Predávajúci s poukazom na ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku VOP nebude skúmať oprávnenosť osôb, vystupujúcich v mene kupujúceho, s čím zmluvné strany súhlasia.
 3. Strany vyhlasujú, že výšky zmluvných pokút, ak sú medzi stranami dohodnuté, považujú za obvyklé a primerané povahe nimi zabezpečovaných povinností. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu a jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti, ani nárok na náhradu škody a príslušenstva (napr. úrokov z omeškania).
  5. Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia: Listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, uvedenú v internetovom obchodnom, živnostenskom, resp. inom registri, v ktorom je zmluvná strana v čase odoslania zásielky zapísaná. Ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ, doručujú sa listiny na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví Zmluvy. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – nepodnikateľom, je povinný oznámiť predávajúcemu zmenu adresy pre doručovanie listín do 7 dní od zmeny. Listina adresovaná kupujúcemu, ktorá je doručovaná poštou alebo kuriérom
  a/alebo iným doručovateľom (ďalej aj ako „doručovateľ“), sa považuje za doručenú kupujúcemu dňom vrátenia zásielky predávajúcemu od  doručovateľa, a to aj v prípade keď sa zásielka vráti predávajúcemu ako nedoručená, alebo nedoručiteľná. E-mailová správa odoslaný predávajúcim kupujúcemu na adresu (i) uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo (ii) na inú e-mailovú adresu s doménou totožnou ako je uvedené v záhlaví Zmluvy alebo (iii) na e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej predtým kupujúci s predávajúcim komunikoval, sa bude považovať za doručenú kupujúcemu dňom vrátenia potvrdenia o doručení e-mailu predávajúcemu. Faxová správa odoslaná kupujúcemu sa považuje za doručenú okamihom, keď faxový prístroj predávajúceho vytlačí potvrdenie o doručení faxovej správy na faxové číslo kupujúceho, uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na faxové číslo, prostredníctvom ktorého kupujúci predtým s predávajúcim komunikoval.
 4. Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e-mailová alebo faxová správa, zaslaná predávajúcim kupujúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP, ak kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo zmluva o obchodnej spolupráci výslovne neurčuje niečo iné.
 5. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu služby súvisiace s tovarom bez uzatvorenia zmluvy o dielo (napr. montáž tovaru, zhotovenie diela a pod.), predávajúci má v takom prípade postavenie zhotoviteľa a kupujúci má postavenie objednávateľa. Ustanovenia týchto VOP sa primerane použijú aj na služby poskytnuté predávajúcim kupujúcemu. V ostatných týmito VOP neupravených vzťahoch sa primerane aplikujú ustanovenia § 536 – 565 Obchodného zákonníka, upravujúce zmluvu o dielo. 8. V prípade, že predávajúci uzatvorí s kupujúcim zmluvu o dielo použijú sa ustanovenia týchto VOP primerane aj na úpravu vzťahov predávajúceho ako zhotoviteľa a kupujúceho ako objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo.
 6. Zmluvné strany sa tiež dohodli na predĺžení premlčacej doby každého práva predávajúceho vyplývajúceho z tejto Zmluvy a VOP a/alebo jednotlivej zmluvy na dobu desiatich rokov od doby, keď táto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy a VOP na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru dodávaného na základe Zmluvy a nároku na náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s vadami tovaru, ak predávajúci jednostranne neurčí inak. Postúpenie práv a povinností kupujúcim v rozpore s týmto ustanovením Zmluvy spôsobuje neplatnosť takéhoto postúpenia práv
  a povinností kupujúcim.
 7. Prípadná neplatnosť niektorej časti VOP nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení premlčacej doby každého práva predávajúceho, vyplývajúceho zo Zmluvy na dobu desiatich rokov od doby, keď táto premlčacia doba vo vzťahu ku každému takémuto právu začne plynúť.
 8. Kupujúci je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu, len ak predávajúci tieto pohľadávky vopred písomne uznal. Započítanie vykonané v rozpore s týmto ustanovením sa považuje za neplatné.
 9. Predávajúci je oprávnený započítať akékoľvek svoje nároky a pohľadávky voči kupujúcemu, najmä vyplývajúce zo Zmluvy s akýmikoľvek pohľadávkami a nárokmi kupujúceho voči predávajúcemu, a to aj v prípade, že nie sú splatné alebo sú  premlčané.
 10. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kupujúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Zmeny a doplnky VOP môžu byť uskutočnené len formou písomného
  dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
 11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto VOP, alebo s VOP súvisiace, sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom (najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ak sa táto Zmluva uzatvára medzi podnikateľmi) a dohodli sa, že je daná právomoc slovenských súdov /vrátane rozhodcovských/, bez použitia kolíznych noriem.
 12. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu medzi nižšie uvedenými podpisujúcimi.

V ……………………………, dňa …………..
Za kupujúceho:
podpis : ………………………………………………………………
obchodné meno : ………………………………
IČO : ………………………………
konajúci : ………………………………
V ……………………………, dňa …………..
Za predávajúceho:
……………………………………………………………… (podpis)

Zodpovedný zástupca:
……………………………………………………………… (podpis)